مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: عشق تو برای من مقدسه (شور) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: عشق تو برای من مقدسه (شور)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو (زمینه) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو (زمینه)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: کیستم نه شافعی نه حنبلی (زمینه) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: کیستم نه شافعی نه حنبلی (زمینه)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه

مداحی حاج سعید حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398