آنچه از استرس پس از سانحه باید بدانید

استرس پس از سانحه یا PTSD به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته می شود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدثه ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺴﻰ در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ممکن است ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استرس پس از سانحه یا PTSD ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اختلال PTSD در ﻣﺪت 3 ﻣﺎه اول پس از ﺣﺎدﺛﻪ‌ی آﺳﯿﺐ‌زا آﻏﺎز ﻣﻰ ‌ﺷﻮند. افراد مبتلا به این اختلال باید ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان مجرب درﻣﺎن ﺷﻮد. با ما همراه باشید.
آنچه از استرس پس از سانحه باید بدانید
ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺒﻮب هم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ استرس پس از سانحه یا PTSD شود.
 

مقدمه

استرس پس از سانحه یا PTSD به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته می شود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدثه ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ زا اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺎﻧﻮى در ﺑﺪن ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ «ﻣﺒﺎرزه-ﯾﺎ-ﮔﺮﯾﺰ» واﮐﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از آﺳﯿﺐ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه شده‌اند. این افراد معمولاً ﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻰ که دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺮ نیستند باز هم اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺗﺮس دارند.
 

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ دﭼﺎر اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD می‌ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻫﺮﮐﺴﻰ در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ممکن است ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استرس پس از سانحه یا PTSD ﺷﻮد. اﯾﻦ موضوع بیشتر در میان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮓ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ اتفاق می‌افتد. ﻫﻤﻪ اﻓﺮادِ دارای استرس پس از سانحه یا PTSD دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻰ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺒﻮب هم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ استرس پس از سانحه یا PTSD شود.
 

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ابتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اختلال PTSD در ﻣﺪت 3 ﻣﺎه اول پس از ﺣﺎدﺛﻪ‌ی آﺳﯿﺐ‌زا آﻏﺎز ﻣﻰ ‌ﺷﻮند. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ممکن است نشانه‌ها دﯾﺮﺗﺮ خود را نشان دهند. ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاى استرس پس از سانحه یا PTSD، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اى ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد در رواﺑﻂ ﯾﺎ ﮐﺎر اختلال اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. دوره‌ی ﺑﯿﻤﺎرى استرس پس از سانحه از ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى رواﻧﻰ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
 

نشانه‌های استرس پس از سانحه یا PTSD در افراد بزرگسال

- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد در نشانه‌ها: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻋﺮقﮐﺮدن. ﺧﻮابﻫﺎى ﺑﺪ یا اﻓﮑﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب : مانند دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، روﯾﺪادﻫﺎ، و ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. یا اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﮑﺎر ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐزا.

- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ و واﮐﻨﺶ: مانند ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از ﺟﺎﭘﺮﯾﺪن «اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻮدن.» دﺷﻮارى در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، ﻃﻐﯿﺎن ﺧﺸﻢ.

- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ شناختی و خلقی: مانند ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐ زا. اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﻰ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺟﻬﺎن. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ. از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى ﻟﺬتﺑﺨﺶ.
 

مدت ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD

ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد مبتلا به این اختلال در ﻋﺮض 6 ﻣﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻤﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻰ‌آﯾﺪ (ﻣﺪاوم ﻣﻰ ﺷﻮد) و گاه این موضوع به قدری حاد می‌شود که عملاً قابل درمان نیستند.
 

نشانه‌های ﮐﻮدﮐﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ممکن است واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى ﺑﻪ آﺳﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ (ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎل) اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ. ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ تکلم ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ در ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن. ﺑﺮون رﯾﺰى ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎزى. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﯾﮕر. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ شبیه به ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺮب، ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ، و ﯾﺎ اﺧﻼﻟﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺮدن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 

ﭼﻄﻮر استرس پس از سانحه یا PTSD درمان می شود؟

افراد مبتلا به این اختلال باید ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان مجرب درﻣﺎن ﺷﻮد. روش‌های درﻣﺎن اﺻﻠﻰِ این بیماری عبارتند از: روان درﻣﺎﻧﻰ (ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻰ)، دارو درمانی، و ترکیبی از روان‌درمانی و دارودرمانی. باید توجه داشت که روش درمان ﻫﺮ فرد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD متفاوت است. و اختلال PTSD ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾن درﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺷﺨﺺ مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﯾﮕﺮى ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. به همین خاطر افراد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD بهتر است ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﺮاى ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

منبع: مرکز مشاوره رهیاب
ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
المزيد من العناصر
الشعر في مشهد، العاصمة الدينية لإيران
الشعر في مشهد، العاصمة الدينية لإيران

الشعر في مشهد، العاصمة الدينية لإيران

الانهيار البطيء للنظام السعودي..بن سلمان وحيدا في القمة!
الانهيار البطيء للنظام السعودي..بن سلمان وحيدا في القمة!

الانهيار البطيء للنظام السعودي..بن سلمان وحيدا في القمة!

معركة فاصلة على الرئاسات الثلاث في البرلمان العراقي
معركة فاصلة على الرئاسات الثلاث في البرلمان العراقي

معركة فاصلة على الرئاسات الثلاث في البرلمان العراقي

امريكا تصعد هجماتها الإعلامية ضد وزيرخارجيتها السابق
امريكا تصعد هجماتها الإعلامية ضد وزيرخارجيتها السابق

امريكا تصعد هجماتها الإعلامية ضد وزيرخارجيتها السابق

كاتب بريطاني: ابن زايد يستغل جهل ابن سلمان
كاتب بريطاني: ابن زايد يستغل جهل ابن سلمان

كاتب بريطاني: ابن زايد يستغل جهل ابن سلمان

مفاجأة... لماذا قرر عمر البشير حل الحكومة؟
مفاجأة... لماذا قرر عمر البشير حل الحكومة؟

مفاجأة... لماذا قرر عمر البشير حل الحكومة؟

الأنواء تعلن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة
الأنواء تعلن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

الأنواء تعلن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

 اليابان تجرب مصعدا إلى الفضاء!
اليابان تجرب مصعدا إلى الفضاء!

اليابان تجرب مصعدا إلى الفضاء!

استخدام تقنية التعرف على الوجه في مطارات الهند
استخدام تقنية التعرف على الوجه في مطارات الهند

استخدام تقنية التعرف على الوجه في مطارات الهند

روسيا تستأنف إنتاج أضخم "سفينة طائرة" في العالم
روسيا تستأنف إنتاج أضخم "سفينة طائرة" في العالم

روسيا تستأنف إنتاج أضخم "سفينة طائرة" في العالم

جماعة علماء العراق: حرق القنصلية الايرانية تصرف همجي!!
جماعة علماء العراق: حرق القنصلية الايرانية تصرف همجي!!

جماعة علماء العراق: حرق القنصلية الايرانية تصرف همجي!!

البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبصرة اليوم
البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبصرة اليوم

البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبصرة اليوم

قمة طهران تخطف صواب الغرب وتذهل ساسته
قمة طهران تخطف صواب الغرب وتذهل ساسته

قمة طهران تخطف صواب الغرب وتذهل ساسته

معلومات لم تسمعها عن "المختار الثقفي"..من أديا دوري الامام الحسين وأخيه قمر بني هاشم؟!
معلومات لم تسمعها عن "المختار الثقفي"..من أديا دوري الامام الحسين وأخيه قمر بني هاشم؟!

معلومات لم تسمعها عن "المختار الثقفي"..من أديا دوري الامام الحسين وأخيه قمر بني هاشم؟!

الأمم المتحدة تطالب الصين بالإفراج عن مليون مسلم من الأويغور
الأمم المتحدة تطالب الصين بالإفراج عن مليون مسلم من الأويغور

الأمم المتحدة تطالب الصين بالإفراج عن مليون مسلم من الأويغور

وزير الأوقاف المصري يعتمد 95 متطوعاً لتحفيظ القرآن
وزير الأوقاف المصري يعتمد 95 متطوعاً لتحفيظ القرآن

وزير الأوقاف المصري يعتمد 95 متطوعاً لتحفيظ القرآن

مكملات البروتين والهرمونات الصناعية تهدد حياتك !
مكملات البروتين والهرمونات الصناعية تهدد حياتك !

مكملات البروتين والهرمونات الصناعية تهدد حياتك !

كمبيوتر لوحي له شاشة مرنه ويمكن لفها
كمبيوتر لوحي له شاشة مرنه ويمكن لفها

كمبيوتر لوحي له شاشة مرنه ويمكن لفها

طهران تستضيف جولة جديدة من المحادثات مع بريطانيا اليوم
طهران تستضيف جولة جديدة من المحادثات مع بريطانيا اليوم

طهران تستضيف جولة جديدة من المحادثات مع بريطانيا اليوم

روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط
روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا
CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا

CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا