اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم و دل داند و من خاک...

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
نسخه چاپی