المسیر الجاریه :
اشتباه در پرداخت زکات به فقیر احكام زکات

اشتباه در پرداخت زکات به فقیر

اگر انسان زکات فطره را به کسی بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، حکمش چیست؟
تصرّف در اموال بدون پرداخت زکات فطره احكام زکات

تصرّف در اموال بدون پرداخت زکات فطره

اگر شخصی زکات فطره اش را پرداخت نکرده، یا شک دارد که به مستحق واقعی داده یا خیر و از مال خود لباسی خریده، آیا می تواند با آن لباس نماز بخواند؟
قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال دو احكام زکات

قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال دو

فردی بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه اش را پرداخت می کند، آیا تکلیف از او ساقط می شود؟
قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال یک احكام زکات

قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال یک

آیا هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت لازم است؟
تبدیل زکات فطره | سوال سه احكام زکات

تبدیل زکات فطره | سوال سه

در رساله فارسی آمده است: «مالی را که به قصد زکات فطره کنار می گذارند، نمی توانند آن مال را با مال دیگر عوض کنند؛ بلکه باید همان را برای فطره بدهند.» حالا اگر کسانی که روز عید فطر پای صندوق های زکات فطره...
تبدیل زکات فطره | سوال دو احكام زکات

تبدیل زکات فطره | سوال دو

از پول فطریۀ کنار گذاشته شده، می توان برای خردکردن اسکناس های درشت تر استفاده کرد؟
تبدیل زکات فطره | سوال یک احكام زکات

تبدیل زکات فطره | سوال یک

اگر زکات فطره را کنار گذاشته، آیا می توان آن را تبدیل نمود؟
مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال چهار احكام زکات

مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال چهار

آیا زکات فطره جمع آوری شده را می توان برای امنیّت بیشتر به حساب بانکی واریز کرد و یا آنکه چون در حساب بانکی پول در گردش است و با پول های سایر حساب ها مخلوط می شود [در زکات فطره عینِ پول خصوصیت دارد]، نمی...
مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال سه احكام زکات

مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال سه

عدّه ای بابت زکات فطره، پولهایی به امام جماعت مسجد می دهند و امام جماعت موقع پرداخت، قیمت یکی از اجناس که شرع تعیین فرموده، مثلاً قیمت جو را حساب می کند و به فقیر می دهد و یا بدون حساب مبلغی که جمع شده...
مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال دو احكام زکات

مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال دو

آیا جایز است پولهایی که اشخاص، به خاطر زکات فطره می دهند، در صندوقی ریخته شود و عالم یا شخص دیگری، تدریجاً آنها را به مستحقّین بدهد؟