ایران و مصر در راه تقریب اسلام در جهان

ایران و مصر در راه تقریب

ایران و مصر به عنوان دو مرکز عمده و در حوزه ی اصلی تمدن شرق، از دیر باز با یکدیگر ارتباط داشته، در پیشبرد تاریخ و تمدن بشری نقشی بسیار تعیین کننده ایفا کرده اند. آغاز این روابط به زمان های بسیار دور باز...
روند تقریب مذاهب اسلامی در سرزمین شام اسلام در جهان

روند تقریب مذاهب اسلامی در سرزمین شام

خوشبختانه مردم سرزمین شام، به ویژه سوریه، نسبت به توطئه های جنایتکارانه ی استعماری، آگاهی دارند. سوریه در طول تاریخ معاصر خود، دیدگاه عمیق تر و درک بیشتر و آینده نگری بهتری نسبت به مسأله ی وحدت ملی خود...
استراتژی و عوامل تقریب مذاهب اسلامی اسلام در جهان

استراتژی و عوامل تقریب مذاهب اسلامی

چرا تقریب تاکنون پیشرفت چشم گیری نداشته است؟ سبب آن، تقصیر اکثر اصحاب تقریب است که به آمدن در کنفرانس ها و مجرد صحبت کردن و شنیدن سخنرانی ها اکتفا می کنند و در بلاد خود هیچ فعالیت فکری و عملی در این راستا...
کارکردگرایی و همگرایی جهان اسلام اسلام در جهان

کارکردگرایی و همگرایی جهان اسلام

آنچه در این نوشتار مورد نظر می باشد، ابزار اندیشه و فکر وارد عرصه ی روابط اجتماعی می شوند و به صورت ایجابی بسترهای تقریب را فراهم می سازند. وجود رشته ی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی در دانشکده های الهیات...
مهندسی استراتژی تقریب مذاهب اسلامی اسلام در جهان

مهندسی استراتژی تقریب مذاهب اسلامی

در نوشتار حاضر نویسنده تلاش دارد تا به تحلیل زیر ساخت های «استراتژی تقریب» پرداخته و از این طریق کانون های اصلی«استراتژی تقریب» شناسایی و معرفی نماید.
استراتژی موضع گیری یکسان امت اسلامی اسلام در جهان

استراتژی موضع گیری یکسان امت اسلامی

باید در نظر داشت که امت اسلامی این توانایی را دارند که نقش و جایگاه قابل توجهی در ساختار نظام بین الملل ایفا نماید و تنها راه تبدیل شدن این همه امکانات و توانمندی ها از قوه به فعل، همانا طراحی و بکارگیری...
جایگاه گفتگو در استراتژی تقریب مذاهب اسلامی اسلام در جهان

جایگاه گفتگو در استراتژی تقریب مذاهب اسلامی

شناخت تمایز گفتگو و مباحثه از جدال و مراء امری ضروری است. در گفتگو طرفین ملتزم به رعایت اصول محاوره و مباحثه اند و به دنبال بیان حقیقت و حق طلبی می باشند.
تکفیر در ترازوی قرآن و سنت اسلام در جهان

تکفیر در ترازوی قرآن و سنت

مسلمانان به ایجاد اصول و پایه ها و شاخه های اقدام نموده که اصول مذاهب و طوایف خود را بر آن استوار کرده اند و توسط آنها نسبت به مسلمان بودن و ایمان داشتن کسانی که به آنها اعتقاد داشته، قضاوت می کنند و شمشیر...
گفتگوی اندیشه و اندیشه ی گفتگو از منظر قرآن اسلام در جهان

گفتگوی اندیشه و اندیشه ی گفتگو از منظر قرآن

در این مقاله در نظر داریم به جایگاه گفتگو و فرهنگ آن از نظر قرآن آشنا شویم. موضوع های این مقاله در سه محور تقسیم شده است: تعریف گفتگو و تفاوت آن با جدال؛ جایگاه گفتگو طبق نگرش قرآنی؛ فرهنگ گفتگو طبق نگرش...
زمینه‌ی ایجاد وحدت اسلامی از طریق گفتگوی بین تمدنی اسلام در جهان

زمینه‌ی ایجاد وحدت اسلامی از طریق گفتگوی بین تمدنی

متأسفانه در قرون اخیر دولت های استعماری بر تضعیف وحدت سیاسی و یا ایجاد تفرقه ی سیاسی در بین دولت های اسلامی نقش جدی بازی کرده اند. از نقش های سوزنده و مخرب آنها این بود که سبب تجزیه ی دولت ها و کشورهای...